Oferta Emprego Público

Procesos en curso:

Programa DEPUTACIÓN 2018

Bases aprobadas por Resolución de Alcaldía con número 2018-0391, de data 15/02/2018

Rectificación de erro nas bases da Deputación por Resolución de Alcaldía con número 2018-0404 de data 16/02/2018

O proceso selectivo realizarase a través do Servizo Galego de Emprego, para poder participar neste proceso deberase estar inscrito como demandante de emprego e nas categorías solicitadas que se enumeran a continuación:

 

Categoría Meses Nº prazas CN0 Descrición do CNO
TAFAD 09 01 37.23.10.77 Monitor ou/e animador deportivo
Ciclo Superior en Proxectos 09 01 31.22.10.96 Técnico en enxeñería civil, en xeral
Auxiliar Administrativo 10 03 43.09.10.29 Empregado administrativos, en xeral
Auxiliar Administrativo 08 02 43.09.10.29 Empregado administrativos, en xeral
Auxiliar de Puericultura 10 01 22.52.10.13 Técnico en Educación Infantil
Técnico/a de son e audiovisuais para espectáculos 09 01 38.31.11.03 Técnicos en audiovisuais
Axudante de cociña 10 01 93.10.10.24 Pinches de cociña
Oficial 3ª oficios varios 08 02 71.91.10.12 Mantedor de edificios
Técnico/a Turismo 08 01 26.30.10.20 Técnico de información Turística
Oficial III (Albanel) 08 03 71.2110.15 Albaneis
Oficial III (Fontaneiro/a) 08 01 72.21.10.12 Fontaneiro
Peón Obras Públicas 08 02 96.02.10.13 Peón construción edificios
Peón Medio Ambiente 6,5 14 95.12.10.19 Peón Horticultura/Xardinería
Peón Medio Ambiente     09 01 95.12.10.19 Peón Horticultura/Xardinería

Ofertas Presentadas:

Categoría Auxiliar Administrativo

Categoría Auxiliar Puericultura

Categoría Axudante de Cociña

Oferta emprego 2017 ( Todas as prazas están pendentes de convocatoria polo que ata que se publique a mesma, non se abrirá prazo para a presentación de solicitudes)

Publicación DOG OPE 2017

Prazas PEÓN GRUMIR e CONDUTOR  SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

 

Proceso selectivo para a cobertura das prazas anteriormente mencionadas  a través de contrato de interinidade en praza.

Prazo de presentación de instancias dende o día 19/12/2017 ao 08/01/2018 ambos inclusive

Anuncio BOP de data 18/12/2017

Procedemento para o abono da taxa por dereito a exame:

A taxa farase efectiva en réxime de autoliquidación simultánea coa solicitude de participación nas probas selectivas.

O documento de ingreso será solicitado previamente o Departamento de Rendas do Concello ( tlfno.: 986640000 ou correo electrónico; rentas@ponteareas.gal

 

Comunícaselle  a tódolos aspirantes que presentaron a súa solicitude no prazo xeral de presentación de instancias que rematou o día 08/01/2018, que se abre un novo prazo exclusivamente para a presentación da acreditación de galego a través do correspondente nivel de celga, se non o presentaron no período anterior. Prazo que empezará a contar dende o día 13/01/2018 ata o 26/01/2018 ambos inclusive

Categoría  PEÓN GRUMIR

 

Listaxe provisional admitidos e excluidos (publicada 30/01/2018); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 31/01/2018 ata 13/02/2018 inclusive

Categoría CONDUTOR

 

Listaxe provisional admitidos e excluidos (publicada 30/01/2018); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 31/01/2018 ata 13/02/2018 inclusive

Praza TRABALLADOR/A SOCIAL

Proceso selectivo para a cobertura de unha praza a través de contrato de acumulación de tarefas, duración 06 meses.

Prazo de presentación de instancias dende o día 23/11/2017 ao 29/11/2017 inclusive (Anuncio publicado no faro de vigo día 22/11/2017)

Listaxe provisional admitidos e excluidos (publicada 12/12/2017); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 13/12/2017 ata 19/12/2017 inclusive

Listaxe definitivo de admitidos e excluidos: (Modificación data de exame) convócase a tódolos candidatos admitidos/as o vindeiro martes 30 de xaneiro ás 11:00 horas para a realización do exercicio da Fase de Concurso- Oposición (segundo o apartado 5º “Procedemento selectivo” das Bases especificas aprobadas o 16 de novembro de 2017) no Centro de Desenvolvemento  Local de Ponteareas (CDL) , sito en Lomba do Cruceiro nº 5, 36866.  Ponteareas.

Debido a unha serie de problemas na constitución do Tribunal non se poderá leva a cabo a realización do exercicio práctico na data sinalada no paragrafo anterior, quedando convocado o exame para o día mércores,   31/01/2018 as 11.30 horas para a realización do exercicio da Fase de Concurso- Oposición (segundo o apartado 5º “Procedemento selectivo” das Bases especificas aprobadas o 16 de novembro de 2017) no Centro de Desenvolvemento  Local de Ponteareas (CDL) , sito en Lomba do Cruceiro nº 5, 36866.  Ponteareas.

Acta da proba realizada o día 31/01/2018, publicada no taboleiro do Concello o día 02/02/2018

Acta final coa avaliación  curricular, publicada no taboleiro do Concello o día 06/02/2018

 Praza AUXILIAR PUERICULTURA

Proceso selectivo para a cobertura de dúas prazas a través de contrato de interinidade en praza.

Prazo de presentación de instancias dende o día 29/08/2017 ao 07/09/2017 inclusive (BOP 28/08/2017)

Listaxe provisional admitidos e excluidos (publicada 04/10/2017); prazo de emenda de defectos ou alegacións  dende o 05/10/2017 ata 19/10/2017 inclusive

Listaxe definitiva admitidos e excluídos ( publicada 02/11/2017). Tódolos candidatos admitidos deberán presentarse o martes 14 de novembro 2017 as 16:30 horas da tarde no Instituto Val do Tea de Ponteareas, sito rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas, para a celebración do 1º exercicio da fase de oposición.

Test teórico realizado o día 14/11/2017 e solución do mesmo:

Acta de contestación as alegacións presentadas contra  diversas preguntas da primeira proba do proceso selectivo, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 27/12/2017:

Acta 1ª proba oposición (publicada o 11/01/2018), e convocatoria para 2ª proba o xoves 18 de xaneiro do 2018  as 16:30 horas da tarde no Instituto Val do Tea de Ponteareas, sito rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas.

Test práctico  realizado o día 18/01/2018 co resultado do mesmo:

Acta de puntuación segunda proba, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 22/01/2018

Acta final de puntuación total, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 07/02/2018

 Bases Substitucións (Proceso en curso)

Prazo de presentación de instancias, dende o 05 ao 24 de maio  inclusive (BOP 04/05/2017).

Incorporaranse automáticamente o presente proceso, as persoas que xa presentaron a súa solicitude no prazo anterior ( do 01 ao 21 de novembro de 2016), se ben poderán incorporar nova documentación aos méritos xa alegados.

 CATEGORÍAS:

Auxiliar de Clínica

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 17/08/2017)

Publicada lista final de puntuación no taboleiro de anuncios o día 16/211/2017

Auxiliar  Puericultura

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 18/08/2017)

Decreto de Alcaldía e Acta de puntuacións publicada o día 18/01/2018

Axudante de Cociña

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións ata o 10 de xullo do 2017 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos ( publicada 13/11/2017). Tódolos candidatos admitidos deberán presentarse provistos do DNI,  o martes 21 de novembro 2017 as 16:30 horas da tarde no Instituto Val do Tea de Ponteareas, sito rúa Feliciano Barrera, 36860 Ponteareas, para a celebración da proba teórica

Primeira proba

Puntuación primeira proba 

Camareiro/a – limpador/a

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 18/08/2017)

Acta final de puntuación publicada no taboleiro de anuncios do concello o día 28/12/2017

Profesor/a música, especialidade Frauta

Prazo de presentación de instancias  dende o 31/01/2018 ao 19/02/2018   inclusive (BOP 30/01/2018). O proceso rexerase polas  Bases Xerais Para Confección Listaxes De Contratación Temporal Persoal Laboral ( premer para descargar) e Bases Específicas Diversas Categorías (listas Substitucións)(premer para descargar) que igualmente se atopan na parte superior de este apartado.

Profesor/a música, especialidade Linguaxe Musical

Prazo de presentación de instancias  dende o 06 ao 26 de decembro de  inclusive (BOP 05/12/2017). O proceso rexerase polas  Bases Xerais Para Confección Listaxes De Contratación Temporal Persoal Laboral ( premer para descargar) e Bases Específicas Diversas Categorías (listas Substitucións)(premer para descargar) que igualmente se atopan na parte superior de este apartado.

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións dende  o 02 ao 15 de febreiro de  2018 inclusive

Profesor/a música, especialidade Oboe

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións dende  o 11 ao 20 de novembro de  2017 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 24/11/2017 no taboleiro)

Acta Puntuación realizada e exposta no taboleiro do Concello o día 28/11/2017

Bases Substitucións (Proceso anterior)

Prazo de presentación de instancias, dende o 1 ao 21 de novembro inclusive (BOP 31/10/2016).

 


Procesos rematados:

Bases Substitucións Funcionarios

Plantilla de corrección primeira proba e modelo exames en galego e castelán:

Modelo proba de informática realizada:

Modelo Proba práctica realizada:

Publicada acta da segunda proba de administrativo o día 19/07/2017. Os candidatos que indicaran na súa solicitude a posesión do  Celga 4 deberán presentar copia compulsada  ata  24/07/2017.

Publicada acta  definitiva de puntuación administrativo o día 22/08/2017 no taboleiro de anuncios do Concello

 Procesos selectivos para a contratación do persoal para a impartición dos cursos AFD

Ofertas presentadas o día 13/10/2017:

 

.- Monitor para impartición dos Módulos MF 1007-3; 1008-3; 1009-3; MP 0378 Monitor marketing y compraventa internacional.  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 9.00h

Anulada oferta por falta de alumnos para impartir o curso

.- Monitor para impartición dos Módulos  MF 1788-3; 1789-3; 1790-3; 1791-3 e MP 0385 curso creación e xestión de microempresas. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 11.00h

.- Monitor para impartición dos Módulos  MF 1010 (Inglés)  Monitor marketing y compraventa internacional. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 13.00h

Anulada oferta por falta de alumnos para impartir o módulo do curso

.- Monitor para impartición dos Módulos  MF 1011 (Francés)  Monitor marketing y compraventa internacional. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 25/10/2017 a proba e as 14.00h

Anulada oferta por falta de alumnos para impartir o módulo do curso

.- Monitor para impartición Módulo  Inserción, sensibilización medoambiental e igualdade de xénero. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 26/10/2017 a proba e as 09.00h

.- Monitor para impartición Módulo formación para a igualdade e complementario de ambos cursos.  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, x36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 26/10/2017 a proba e as 11.00h

.- Monitor para impartición Módulo 1792.2  e complementario de ambos cursos.  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 26/10/2017 a proba e as 13.00h

 

Programa RISGA 2017

Ofertas de emprego presentadas o día 28/09/2017 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas

 

.- Auxiliar Administrativo, (3 prazas).  O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 09/10/2017 a proba e as 9.00h

Listas finais puntuación Auxiliar Administrativo, publicadas 13/10/2017:

.-Oficial 3ª Oficios ( 2 prazas ). O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL),  sito Lg/ Lomba do Cruceiro, 5 – Ribadetea, 36860 Ponteareas. Día previsto inicio da selección 09/10/2017 a proba e as 11.00h

Lista final puntuación Oficial 3ª Oficios, publicada 11/10/2017:

.- Oficial 2ª Cociña, (1 praza). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 10/10/2017 a proba e as 09.00h (PROCESO DESERTO)

.- Camareiro/a limpador/a, (1 praza). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 10/10/2017 a proba e as 10.00h

Lista final puntuación Camareiro/a limpador/a publicada 11/10/2017:

.- Peón Xardineria, (11 prazas). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 11/10/2017 a proba e as 10.00h

Lista final puntuación Peón Xardinería, publicada 11/10/2017:

.- Coidador vixiante instalacións deportivas, (02 prazas). O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primeiro andar. Día previsto inicio da selección 11/10/2017 a proba e as 12.30h

Lista final puntuación Coidador vixiante instalacións deportivas, publicada 11/10/2017:

 

Praza TÉCNICO EDUSI

Proceso selectivo para o nomeamento dunha persoa técnica como funcionario interino, grupo A2, para a coordinación administrativa do programa de desenvolvemento urbano sustentable e integrado ” Ponteareas Hábitat Saudábel”.

Prazo de presentación de instancias dende ao 04/08/2017 ata 18/08/2017 inclusive (bop 03/08/2017).

Lista provisional de admitidos e excluidos: prazo alegacións ata 8 de setembro  inclusive. (publicada 01/09/2017)

Lista definitiva publicada no taboleiro o día 27/09/2017:

Convócase a tódolos candidatos admitidos/as o vindeiro martes 3 de outubro as 18:00 horas (segundo a base quinta do procedemento selectivo) a  exposición do contido da Memoria ante a Comisión de Valoración, con un tempo máximo de 10 minutos para cada candidato; sito na Casa do Concello, rúa A Xiralda sen numero, no salón de actos 1º andar.
Os candidatos quedan convocados a partir das 18:00 horas cada 15 minutos por orden alfabético dos apelidos a-z segundo a listaxe definitiva

Lista final de puntuación publicada no taboleiro o día 11/10/2017:

Procedemento para o abono da taxa por dereito a exame:

A taxa farase efectiva en réxime de autoliquidación simultánea coa solicitude de participación nas probas selectivas.

O documento de ingreso será solicitado previamente o Departamento de Rendas do Concello ( tlfno.: 986640000 ou correo electrónico; rentas@ponteareas.gal

Obradoiro de Emprego “Compromiso Social III”

 

Listaxe provisional selección (publicada 13/09/2017)

Listaxe definitiva e convocatoría entrevista  selección (publicada 22/09/2017)

Lista definitiva alumno – traballador (publicada 25/09/2017)

Lista definitiva da selección de persoal directivo, docente e de apoio puntuación (publicada 28/09/2017)

Bases Substitucións

Condutor-Palista

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 13/07/2017)

Finalizado o proceso selectivo queda  derogada a lista de substitucións anterior e entra en vigor esta no día da data (03/08/2017)

Oficial 1ª cociña

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 13/07/2017)

Finalizado o proceso selectivo queda  derogada a lista de substitucións anterior e entra en vigor esta no día da data (26/07/2017)

Peón grumir

Finalizado o proceso selectivo queda  derogada a lista de substitucións anterior e entra en vigor esta no día da data (19/07/2017)

Profesor/a música:

Lista provisional admitidos e excluídos, prazo alegacións ata o 26 de xuño do 2017 inclusive

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 23/08/2017)

Lista provisional  rectificada admitidos e excluídos, categoría Linguaxe Musical(publicada 23/08/2017)

Lista definitiva admitidos e excluídos (publicada 12/09/2017)

Acta final de  puntuacións por especialidade, publicada no taboleiro de anuncios do Concello o día 18/09/2017

 

Praza CEMIT

Proceso selectivo para a contratación temporal, por obra ou servizo determinado, a tempo completo, FP grado Superior en  Informática  para o desenvolvemento do programa de actuacións para o ano 2017 na aula  CeMIt

Prazo de presentación de instancias, dende o 21 ao 31 de xullo   inclusive (BOP 20/07/2017).

Lista provisional de admitidos e excluidos: prazo alegacións  dende o día 12  ata 28 de agosto  inclusive

Lista definitiva de admitidos e excluidos e data examen, exposta no taboleiro de anuncios do Concello o día 19/09/2017. Convócase a todos os candidatos a proba informática que terá lugar o vindeiro día 21 do mes en curso,  as 10:30h, no Centro de Desenvolvemento Local sito en Lomba do Cruceiro, nº 5 – Ribadetea, 36866 Ponteareas.

Acta puntuación final exposta no taboleiro de anuncios do Condello o día 22/09/2017

Praza funcionario Interventor Interino

Praza Auxiliar Policia

Praza Socorrista

Presentada nova solicitude ante o Servizo Galego de Colocación  solicitando mais candidatos para cubrir as 2 prazasvacantes tras a selección de socorrista para a tempada de verán a través de contrato por obra ou servizo determinado e unha duración de 3 meses.

Nova data de selección día 05/07/2017, inicio proba teórica as 9.00h na Casa do Concello

Praza Técnico Turismo – Servizo de Turismo do Xeodestino Condado – Paradanta.

Fin de  presentación de instancias o día 26/05/2017

 

Praza de Profesor de música, especialidade Piano.

Convócase a todos os candidatos a realización da proba práctica que terá lugar o vindeiro día 15/03/2017 as 10.00h, no Conservatorio Municipal sito na rúa Castiñeira s/n, 36860 Ponteareas

Praza de Profesor de música, especialidade Violín.

Convócase a todos os candidatos a realización da proba práctica que terá lugar o vindeiro día 08/03/2017 as 10.00h, no Conservatorio Municipal sito na rúa Castiñeira s/n, 36860 Ponteareas

Programa Deputación 2017

Para coñecemento do cidadán relacionase os  postos de traballo que solicitará o Concello ante o Servizo Galego de Colocación, ao amparo do Programa da Deputación 2017, pendente de aprobación.

Para mais información premer no arquivo.

Ofertas de emprego presentadas o día 15/03/2017 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas:

 

.- Técnico/a en Audiovisuais. O proceso terá lugar no Auditorio Municipal Reveriano Soutullo, sito na rúa Doctor Fernández da Vega s/n. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as proba e as 10.30h e 13.00h entrevista aos candidatos que superaran a proba.

.- Técnico/a en Enxeñeria. O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 17.00h entrevista.

.- Monitor ou/e animadores deportivos. O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 10.00h entrevista.

.- Monitor ou/e Animador Sociocultural. O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 12.00h proba e  entrevista as 17.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Auxiliar administrativo – (Empregado administrativo). O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 30/03/2017 as 09.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Oficial de Oficios varios – (Mantenedor edificios).O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 31/03/2017 as 10.00h entrevista.

.-  Auxiliar Puericultura – (Técnico en educación infantil) . O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 31/03/2017 as 10.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Auxiliar Policia – (Policia).  Día previsto inicio da selección 04/04/2017 as 10.00h proba física no Campo de Futbol de Pardellas, as 16.00h proba teórica tipo test, nas dependencias da Policia Local, sita rúa das Pombas s/n. Dia 05/04/2017 proba teórica sobre a Toponimia Local e Termo Municipal e as 13.00h  proba galego se procede, ambas probas nas Dependencias da Policia Local.

.- Peón Obras Públicas, (Peón construcción edificios) . O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 05/04/2017 as 09.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Peón Medio Ambiente, (Peón horticultura e xardinería) . O proceso terá lugar no Centro de Desenvolvemento Local (CDL), sito Lomba do Cruceiro, 5- Ribadetea. Día previsto inicio da selección 06/04/2017 as 09.00h proba e  entrevista as 13.00h aos candidatos que superaran a proba.

.- Oficial Albanel III – (Albanel).O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 07/04/2017 as 10.00h entrevista.

.- Técnico en Turismo .O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 07/04/2017 as 13.00h entrevista.

.- Técnico/a Forestal. O proceso terá lugar na Casa Consistorial, no primer andar no Salón de Sesións, Rúa A Xiralda s/n. Día previsto inicio da selección 18/05/2017 as 17.00h entrevista.

 Praza de Profesor de música, especialidade Piano.

Anulada oferta o día 18/11/2016

Oferta de emprego presentada o día 16/11/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 29/11//2016 as 10.00 h. no Conservatorio Municipal, sito na rúa Castiñeira, 57.

 Peón  grumir

Nova data de selección do proceso será o vindeiro día 14/10/2016 as 9.00h no Parque de Bombeiros, onde se presentará a documentación reflectida nas Bases de Selección e se  realizará a primeira e segunda proba, sito en Rúa As Pombas S/N, e a 3ª proba terá lugar na Piscina Municipal

Orientador/a laboral

Socorrista , 2 prazas (2 meses)

Dado que non se presentou ningún candidato as probas de selección nas duas ofertas realizadas, as prazas quedan baleiras, dando por rematado o proceso selectivo.

Praza Oficial 1ª Cociña  (1 mes)

Oferta presentada ante o Servizo público de Emprego o 30/06/2016. Proceso de selección o día 18 de xullo as 16:30, no Centro Social na Rúa Oriente, 8

Bases obradorio de emprego

Programa dirixido a persoas perceptoras do RISGA

Praza Peón Medio Ambiente

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficina do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 08/06/2016 as 09.00 h.na Policia Local, rúa As Pombas, S/N

Praza Limpadora

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 09/06/2016 as 12.00 h. no Centro Social, rúa Oriente, 8

Praza Auxiliar Administrativo

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 10/06/2016 as 9.00 h. no Centro Social, rúa Oriente, 8

Praza Peón de Edificios Públicos (Mantenedor de edificios)

Oferta de emprego presentada o día 25/05/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 13/06/2016 as 09.00 h. na Casa Consistorial, rúa A Xiralda, s/n

 Praza Peón Grumir, ( Plan Deputación 2016 )

Dado que o proceso de  selección para contratar un Peón Grumir ao 80 % da xornada laboral, ao abeiro do Programa da Deputación 2016, realizado o día 03/05/2016 quedou baleiro solicitarase novos candidatos para realizar un novo proceso, as persoas interesadas en formar parte do proceso deberán estar apuntadas no Servizo Público de Emprego.

Nova data de selección o día 26/05/2016 as 10.00h no Parque de Bombeiros, sito en rúa Pombas s/n.

Respecto os requisitos de selección modificouse por Resolución de Alcaldía as bases aprobadas na Xunta de Goberno Local, de data 08/02/2016, eliminado o punto b) formación en materia de Protección civil/emerxencias.

 Praza de Profesor de música, especialidade Piano.

Oferta de emprego presentada o día 21/04/2016 na Oficiana do Servizo Público de Emprego de Ponteareas. Día previsto inicio da selección 06/05/2016 as 10.30 h. no Conservatorio Municipal, sito na rúa Castiñeira, 57.

Praza Traballadora Social

Día previsto inicio da selección 22/04/2016 as 10.30 h. no Centro Social, sito na rúa Oriente, 8.

Praza de Fp grao Supeior Informática, Aula Cemit

Día previsto da selección 13/04/2016 as 16.30 h.  no Centro Social, sito na rúa Oriente, 8.

Praza de Profesor de música, especialidade solfexo

Bases reguladoras das subvencións para promover o emprego e o autoemprego no Concello de Ponteareas

  (Proceso de consolidación anulado)

Listaxe provisional selección persoal directivo, docente e de apoio
245.0 KiB
242 Downloads
Details